Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

www.interierovafotografie.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI GE System, s.r.o.

platné pro internetovou doménu

interierovafotografie.cz, interierovefotografie.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost GE System, s.r.o., IČ: 283 403 02, vedená u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 62371, (dále jen „GE System“ nebo „prodávající“), poskytuje za níže uvedených podmínek kupujícím produkty a služby pod výše uvedenými doménami (dále jen „Služby“ nebo „Služba“).

 1.2. Vztah společnosti GE System s Uživatelem shora uvedených Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále „Podmínky“).

 

2. Definice

 2.1. Kupující. Kupujícím je každá osoba, která používá jakoukoli Službu.

 2.2. Služby. Službami se rozumí prodej fotografií, obrazů a dalších služeb umístěných na Webových stránkách.

 2.3. Webové stránky (jednotlivě také „Webová stránka“). Veřejné webové stránky umístěné pod doménami uveřejněné výše v záhlaví Všeobecných smluvních podmínek.

 2.4. Obraz. Obrazem se rozumí zhotovená fotografie tiskem nebo jiným způsobem na fotografickém papíru nebo jiném podkladu. Může být nalepena na podkladu a může být opatřena rámem. Obraz je vždy vytvořen a upraven podle přání kupujícího specifikovaném v objednávce.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Objednávka kupujícího je uzavřením kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.2. Při vyplňování Objednávkového formuláře je kupující povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, jméno firmy, adresa bydliště / sídla firmy, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení v rámci objednávky, kupní smlouvy.

3.5. Před dokončením objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena  zboží nebo služby. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a objednávka bude zrušena. 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijmout objednávku a tím ani uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena, platební podmínky a dodání

 4.1. Cena Obrazu je uvedena na Webové stránce v záložce Ceník. Cenu je nutné vypočítat podle navolené konfigurace Obrazu, požadované kupujícím.  Uvedená výše ceny Obrazu je platná v okamžiku uskutečnění objednávky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

Cena neobsahuje náklady na dopravu kupujícímu. Pokud kupující uvede cenu do objednávky, pak konečnou cenu potvrdí prodávající kupujícímu do potvrzení objednávky. Pokud se cena vypočtená kupujícím a prodávajícím bude lišit o více než 50,– Kč nebo kupující cenu v objednávce neuvede, pak prodávající pošle závaznou nabídku kupujícímu a bude čekat na potvrzení. Pokud kupující cenu potvrdí, pak se má za to, že byla uzavřena kupní smlouva.

 4.2. Prodávající je plátcem DPH.

 4.3. Platbu ceny za Obraz může kupující uskutečnit způsobem uvedeným v objednávkovém

formuláři či jiným způsobem, který bude mezi stranami dohodnut.

4.4. Obraz může být dodán na doručovací adresu uvedenou v objednávce pomocí přepravní služby nebo České pošty, v tomto případě je k ceně Obrazu připočtena cena dopravy. Obraz je rovněž možné vyzvednout po dohodě v kanceláři GE System nebo v provozovně iDigi, v tomto případě odpadá cena dopravy.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. Podepsáním přepravního listu přepravci je Obraz převzat.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy, reklamace, záruční doba

5.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

5.2. Odpovědnost prodávajícího za vady (dále jen odpovědnost) začíná běžet převzetím Obrazu. Délka trvání odpovědnosti  činí 2 roky. Odpovědnost se nevztahuje na běžné opotřebení Obrazu způsobené jeho užíváním. V případě vady Obrazu v době trvání odpovědnosti, která není způsobená běžným opotřebením nebo nevhodným používáním kupujícího, má kupující právo na reklamaci Obrazu. Pro reklamaci Obrazu je kupující povinen kontaktovat společnost GE System na adrese kanceláře nebo na emailovou adresu: info@gesystem.cz. Na základě kontaktu společnosti GE System bude kupující informován o dalším postupu, jak kupující předá vadný Obraz. O postupu a způsobu vyřešení reklamace bude kupující informován telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

 5.3. Vzhledem k tomu, že Obraz je upraven podle přání spotřebitele, není kupující oprávněn, v souladu s ustanovením § 1837 písmene d) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odstoupit od smlouvy a vrátit prodávajícímu objednaný Obraz.

 

 6. Práva k ochranným známkám a duševnímu vlastnictví.

 6.1 Kupující nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny obsahu Webových stránek nebo jakékoli jejich části. Kupující bere na vědomí, že veškeré fotografie uveřejněné na Webových stránkách podléhají autorskému právu a je zakázáno bez vědomí autora dělat kopie Obrazů, fotografií, stahovat je z Webových stránek a šířit je jak v tiskové, tak i digitální podobě. Uživatel je povinen vždy respektovat práva společnosti GE System a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly.

  

7. Ostatní ujednání

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 7.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků, prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.4 Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

Úvodní strana